Σπογγοπετσέτα σκληρή ατύπωτη

Sponge clothe unprinted